BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
Haziran 19, 2019
HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
Haziran 19, 2019

BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi: 06.06.2015 Sayısı: 29378

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeligin amacı; bitkisel atık yagların olusumundan bertarafına
kadar çevre ve insan saglıgına zarar vermeden yönetiminin saglanması, yönetiminde gerekli
teknik ve idari standartların olusturulması ve buna yönelik prensip, politika ve programların
belirlenmesine iliskin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliginin ek-4 Atık Listesinde yer alan; “20 01 26* – 20 01
25 dısındaki sıvı ve katı yaglar (A)” kodu kapsamında degerlendirilen kullanılmıs kızartmalık
yaglar ile “20 01 25 – Yenilebilir sıvı ve katı yaglar” kodu kapsamında degerlendirilen diger
bitkisel atık yagları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8
inci, 11 inci ve 12 nci maddeleri ile 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Sehircilik
Bakanlıgının Teskilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci, 8 inci ve
33 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıstır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Çevre ve Sehircilik Bakanlıgını,
b) Bertaraf: kincil amacı enerji geri kazanımı olsa dahi geri kazanım olarak kabul
edilmeyen ve Atık Yönetimi Yönetmeliginin ek-2/A’sında yer alan islemlerden herhangi
birini,
c) Bitkisel atık yag: Atık Yönetimi Yönetmeliginde yer alan atık tanımına uygun
bitkisel yaglar ile kullanılmıs kızartmalık yagları,
ç) Bitkisel atık yag ara depolama tesisi: Bitkisel atık yagların isleme tesislerine
ulastırılmadan önce, atık miktarı yeterli kapasiteye ulasıncaya kadar güvenli bir sekilde
depolandıgı tesisi,
d) Bitkisel atık yag sahibi: Bitkisel atık yag üreticisi ya da atıgı zilyetliginde veya
mülkiyetinde bulunduran gerçek ve/veya tüzel kisiyi,
e) Bitkisel atık yag üreticisi: Faaliyetleri sonucu bitkisel atık yag olusumuna neden olan
konut, isletme, resmî veya özel kurum veya kuruluslar ile yemek hizmeti konusunda anlasma
yapılması halinde anlasmalı olan isletmeyi,
f) Bitkisel yag: Bitkisel kökenli ve kullanım amacına uygun olarak piyasaya arz edilen
gıda yaglarını,
g) Biyodizel: Her türlü biyolojik orijinli yaglar ile hayvansal yagların bir katalizatör
esliginde kısa zincirli bir alkol ile (metanol veya etanol) reaksiyonu sonucunda açıga çıkan ve
yakıt olarak kullanılan ürünü,
g) Biyogaz: Organik maddelerin anaerobik mikroorganizmalarla ayrısması sırasında
meydana gelen çok adımlı biyokimyasal reaksiyonlardan olusan gazı,
h) Çevre lisansı: 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre
zin ve Lisans Yönetmeliginde düzenlenen lisansı,
ı) Geçici depolama: Bitkisel atık yagların, atık üreticisi/sahibi tarafından isleme
tesislerine ulastırılmadan önce üretildikleri yerde güvenli bir sekilde bekletilmesini,
i) Geri kazanım: Piyasada ya da bir tesiste kullanılan maddelerin yerine ikame edilmek
üzere atıkların faydalı bir amaç için kullanıma hazır hale getirilmesinde yer alan ve Atık
Yönetimi Yönetmeliginin ek-2/B’sinde listelenen islemleri,
j) l Müdürlügü: Çevre ve Sehircilik l Müdürlügünü,
k) sleme tesisi: Ara depolama tesisleri dâhil olmak üzere, Atık Yönetimi
Yönetmeligine göre bitkisel atık yagları dogrudan veya dolaylı olarak gıda amaçlı kullanım
hariç geri kazanan ve/veya bertaraf eden tesisi,
l) Kullanılmıs kızartmalık yaglar: Yüksek sıcaklık altında okside olmus, tekrar
kullanımı saglık açısından uygun olmayan kızartma islemlerinde kullanılan yagları,
m) Rafinasyon: Ham yagların rafine edilerek, ulusal veya uluslararası standartlar ile
sartnamelere uygun yemeklik bitkisel yag elde edilmesi islemlerini,
n) Ulusal atık tasıma formu (UATF): Atık Yönetimi Yönetmeliginde tanımlanan formu,
o) Yemeklik bitkisel yag üreticisi: Gıda için kullanım amacına uygun olarak yag üreten
veya bu yagları ithal ederek piyasaya süren gerçek ve tüzel kisileri,
ö) Yetkilendirilmis kurulus: Yemeklik bitkisel yag üreticilerinin bu Yönetmelikte
belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmek üzere olusturdukları ve Bakanlık tarafından
yetkilendirilen tüzel kisiligi haiz kurulusları,
p) Çevresel etki degerlendirmesi (ÇED): Gerçeklestirilmesi planlanan projelerin çevreye
olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin
önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin,
seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek degerlendirilmesinde ve projelerin
uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalısmaları,
ifade eder.
KNC BÖLÜM
Genel lkeler, Görev, Yetki ve Yükümlülükler
Genel ilkeler
MADDE 5 – (1) Bitkisel atık yagların yönetimine iliskin ilkeler sunlardır:
a) Bitkisel atık yagların ithalatı yasaktır. hracatı ve transit geçisiyle ilgili kurallar Atık
Yönetimi Yönetmeligi hükümlerine tabidir.
b) Bitkisel atık yagların kaynakta azaltımı, ayrı toplanması ve geri kazanımı esastır.
Geri kazanıma uygun olmayan bitkisel atık yaglar bu Yönetmelik hükümleri dogrultusunda
bertaraf edilir.
c) Bitkisel atık yaglar ile bu yagların islenmesi sonucu olusan atıkların çevreye zarar
verecek sekilde depolanması, tasınması, dogrudan veya dolaylı olarak yüzey suları ile yeraltı
suyuna, denize, kanalizasyona, drenaj sistemi ile topraga verilmesi ve mevcut düzenlemelerle
belirlenen sınır degerleri asarak hava kirliligine neden olacak sekilde yakılması yasaktır.
ç) Bitkisel atık yagların dogrudan veya dolaylı olarak yemeklik yaglara ve ham yaglara
karıstırılması yasaktır.
d) Bitkisel atık yagların kaynakta ayrı toplanması ve uygun olarak depolanması esastır.
e) Bitkisel atık yag üreten kurum, kurulus veya isletmeler, bu yagların toplanması için
çevre lisanslı geri kazanım tesisleriyle veya bitkisel atık yag ara depolama tesisleri ile yıllık
sözlesme yapmakla yükümlüdürler.
f) Bosaltılmıs olan toplama kapları, tank ve konteynerlerin geri kazanım tesislerinde
veya bitkisel atık yag ara depolama tesislerinde temizlenmesi esastır.
g) Bitkisel atık yaglar, çevre lisanslı geri kazanım tesisleri ile bitkisel atık yag ara
depolama tesisleri tarafından toplanır. Bunun dısındaki gerçek ve tüzel kisiler tarafından
bitkisel atık yaglar toplanamaz.
g) Bitkisel atık yaglar ilgili teknik düzenlemelere uygun olarak sadece biyodizel ve
biyogaz üretiminde kullanılabilir.
h) Bu maddenin (e) bendi kapsamındaki bitkisel atık yag üreticileri, geri kazanım veya
bitkisel atık yag ara depolama tesisleri ile yaptıkları sözlesmenin ihlalinden kaynaklanacak
uyusmazlıkları ilgili il müdürlügüne bildirmekle yükümlüdür.
ı) Baska bir kurum veya kurulusun bünyesinde yemek hizmeti veren isletmelerden
kaynaklanacak bitkisel atık yaglar için yemek hizmetini veren isletme, bitkisel atık yag
üreticisi olarak degerlendirilir.
i) Bitkisel atık yagların yarattıgı çevresel kirlenme ve bozulmadan dogan zararlardan
dolayı, bitkisel atık yag üreticileri, toplayıcıları, tasıyıcıları, geri kazanım ve bertarafçıları
müteselsilen sorumludur. Sorumluların bu faaliyetler sonucu meydana gelen zararlardan
dolayı genel hükümlere göre tazminat sorumlulugu saklıdır.
j) Bitkisel atık yagların yönetiminden kaynaklanan her türlü çevresel zararın giderilmesi
için yapılan harcamalar 2872 sayılı Çevre Kanununca kirleten öder prensibine göre atıkların
yönetiminden sorumlu olan gerçek ve tüzel kisiler tarafından karsılanır. Bitkisel atık yagların
yönetiminden sorumlu kisilerin çevresel zararı durdurmak, gidermek ve azaltmak için gerekli
önlemi almaması veya bu önlemlerin yetkili makamlarca dogrudan alınması nedeniyle kamu
kurum ve kuruluslarınca yapılan gerekli harcamalar 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre bitkisel atık yagların
yönetiminden sorumlu olanlardan tahsil edilir.
Bakanlık merkez teskilatının görev ve yetkileri
MADDE 6 – (1) Bakanlık;
a) Bu Yönetmeligin uygulanmasına yönelik isbirligini ve koordinasyonu saglamakla,
b) Bitkisel atık yag geri kazanım tesislerine çevre izin ve lisansı vermek, bu tesisleri
düzenli olarak izlemek ve denetlemekle,
c) Yemeklik bitkisel yag üreticileri ile birlikte hanelerden kaynaklanan bitkisel atık yag
toplama miktarını yıllık olarak belirlemekle,
ç) Yemeklik bitkisel yag üreticilerinin bir araya gelerek kuracakları bitkisel atık yag
toplama organizasyonuna yetki vermekle,
görevli ve yetkilidir.
l müdürlüklerinin görev ve yetkileri
MADDE 7 – (1) Çevre ve sehircilik il müdürlükleri;
a) Bitkisel atık yag ara depolama tesislerine çevre lisansı vermek, bu tesisleri düzenli
olarak izlemek ve denetlemekle,
b) Belediyelerin yetki alanı dısında bulunan bitkisel atık yag üreten atık üreticilerini
belirleyerek bunların çevre lisansı almıs geri kazanım tesisleriyle veya bitkisel atık yag ara
depolama tesisleri ile yıllık sözlesme yapmalarını saglamak, sözlesme yapmayanlara idari
yaptırımı uygulamakla,
c) Bu Yönetmelik kapsamına giren bitkisel atık yag geri kazanım tesislerini tespit
ederek çevre lisansı almak üzere Bakanlıga müracaat etmelerini saglamakla,
ç) Bakanlıkça belirlenen esaslara göre, atık tasınması ile ilgili faaliyet gösteren firmalara
ve araçlara tasıma lisansı vermekle, bu lisansa esas faaliyetlerini kontrol etmekle, iptal
etmekle veya yenilemekle,
görevli ve yetkilidir.
Belediyelerin görev ve yetkileri
MADDE 8 – (1) Büyüksehir belediyeleri, büyüksehir ilçe belediyeleri, il, ilçe ve belde
belediyeleri; yetki sahasında bulunan bitkisel atık yag üreticilerini denetleyerek bitkisel atık
yagların kanalizasyona dökülmesini önlemekle görevli ve yetkilidir.
(2) l, ilçe ve belde belediyeleri;
a) Sınırları dâhilinde bitkisel atık yag üreticilerinin, çevre lisansı almıs geri kazanım
tesisleriyle veya bitkisel atık yag ara depolama tesisleri ile yıllık sözlesme yapmalarını
saglamak, buna iliskin kayıtları ilgili il müdürlügüne bildirmek, sözlesme yapmayanlara
gerekli cezai islemi uygulamakla,
b) Bitkisel atık yagların hanelerden ayrı toplanması için yetkilendirilmis kurulus, çevre
lisansı almıs geri kazanım tesisleriyle veya bitkisel atık yag ara depolama tesisleri ile isbirligi
yaparak toplama sistemini olusturmak, bitkisel atık yag toplama faaliyetleri konusunda halkı
bilgilendirmek ve toplama miktarları hakkında ilgili il müdürlügüne bilgi vermekle,
görevli ve yetkilidir.
Yemeklik bitkisel yag üreticilerinin yükümlülükleri
MADDE 9 – (1) Yemeklik bitkisel yag üreticileri;
a) Bitkisel yag ambalajlarının etiketlerinde “Bitkisel atık yagları lavaboya veya su,
toprak gibi alıcı ortamlara dökmeyiniz.” ibaresine yer vermekle,
b) Piyasaya sürülen bitkisel yag miktarlarını bir önceki yıl verilerini içerecek sekilde
takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar Bakanlıga bildirmekle,
c) Bitkisel atık yagların düzenli olarak toplanması amacıyla halkın egitimi ve
bilinçlendirilmesine yönelik çalısmaları desteklemekle,
ç) Belediyeler ile isbirligi yaparak, bitkisel atık yagların hanelerden Bakanlıkla
belirlenen miktarlarda toplanması için gerekli sistemi kurmakla, üreticilerin bir araya gelerek
kuracakları bitkisel atık yag toplama organizasyonu için Bakanlıktan yetki almakla, atık
yönetim planlarını Bakanlıga sunmakla, bu faaliyetlere iliskin Bakanlıga yıllık rapor
vermekle,
d) Üreticilerin bir araya gelerek kuracakları bitkisel atık yag toplama organizasyonu için
Atık Yönetimi Yönetmeliginin 21 inci maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde
Bakanlıktan yetki almakla ve yetkilendirilmis kurulus yükümlülüklerini yerine getirmekle,
görevli ve yetkilidir.
Bitkisel atık yag üreticisinin/sahibinin yükümlülükleri
MADDE 10 – (1) Bitkisel atık yag üreticileri;
a) Bitkisel atık yagları diger atık madde ve çöplerden ayrı olarak biriktirmekle,
b) Konutlar hariç olmak üzere;
1) Faaliyetleri sonucu olusan bitkisel atık yagların biriktirilmesi için sızdırmaz, iç ve dıs
yüzeyleri korozyona dayanıklı toplama kaplarını kullanmakla,
2) Bitkisel atık yagları lisanslı tasıyıcılarla isleme tesislerine göndermekle,
3) Bitkisel atık yag sevkiyatında ulusal atık tasıma formu kullanmakla
yükümlüdürler.
(2) 5 inci maddenin (e) bendi kapsamındaki bitkisel atık yag üreticileri, atık beyan
formunu bir önceki yıla ait bilgileri içerecek sekilde her yıl Ocak ayı itibariyle baslamak üzere
en geç Mart ayı sonuna kadar Bakanlıkça hazırlanan çevrimiçi uygulamalar kullanarak
doldurmak, onaylamak, çıktısını almak ve bes yıl boyunca bir nüshasını saklamakla
yükümlüdürler.
Bitkisel atık yag geri kazanım tesisi isletmecilerinin yükümlülükleri
MADDE 11 – (1) Bitkisel atık yag geri kazanım tesisi isletmecileri;
a) Bakanlıktan çevre izin ve lisansı almakla,
b) Faaliyetlerine iliskin yıllık raporlarını Subat ayı sonuna kadar ilgili il müdürlügüne
göndermekle,
c) Bitkisel atık yagın tesise kabul kriterlerini belirlemek, bitkisel atık yagın ulusal atık
tasıma formunda belirtilen atık tanımına uygunlugunu tespit etmekle,
ç) Tesise kabul edilen bitkisel atık yagların üç ay içerisinde geri kazanımını saglamakla,
d) Süresi içerisinde geri kazanımı saglanamayan bitkisel atık yagları bertaraf ettirmekle,
e) Çevrimiçi programlara kayıt olmak ve tesisine kabul ettigi, isledigi, bakiye olarak
olusturdugu atıklar ile atık isleme faaliyeti neticesinde olusturdugu/ürettigi ürünlerin bilgisini
içeren kütle-denge bilgisini hazırlamak ve çevrimiçi programı kullanarak bildirim yapmakla,
f) Bitkisel atık yagların toplanması için geri kazanım tesisleri dısında kurulacak bitkisel
atık yag ara depolama tesisleri için ilgili il müdürlügünden çevre lisansı almakla,
g) Tesise kabul edilen bitkisel atık yagları ayrı depolamakla,
g) Personeline geri kazanım faaliyetlerinin gerektirdigi nitelikte egitim vermek, acil
durum planlarını hazırlamak, atık yönetimiyle ilgili isletme kayıtlarını tutmak ve bu kayıtları
bes yıl süreyle tesiste bulundurmakla,
h) Geri kazanım islemleri sonucunda ortaya çıkan atıkları ve bunlarla kontamine olmus
malzemeleri çevre lisanslı tesislerde bertaraf etmek veya ettirmek, buna iliskin harcamaları
karsılamakla,
ı) Bitkisel atık yag ara depolama tesisleri ile olan sözlesme iptallerini ilgili il
müdürlügüne en geç bir ay içerisinde bildirmekle,
i) tfaiye projesini hazırlayarak ilgili belediyeden izin almakla,
yükümlüdürler.
Bitkisel atık yag ara depolama tesislerinin yükümlülükleri
MADDE 12 – (1) Bitkisel atık yag ara depolama tesisleri;
a) l müdürlügünden bitkisel atık yag ara depolama lisansı almakla,
b) Geri kazanım tesisleriyle sözlesme yapmakla, bitkisel atık yag ara depolama izni
müracaatlarında bu sözlesmeyi il müdürlügüne ibraz etmekle,
c) Bitkisel atık yagları geri kazanım islemlerini de dikkate alarak üç aydan fazla süre ile
depolamamakla,
ç) Sözlesme yaptıkları bitkisel atık yag üreticilerine biriktirme bidon ve konteynerlerini
temin etmekle,
d) Toplanan ve geri kazanım tesisine sevk edilen bitkisel atık yag miktarlarını aylık
olarak ilgili il müdürlügüne bildirmekle,
e) Geri kazanım firmasıyla ortaya çıkacak anlasmazlıklar ve sözlesme iptalleri hakkında
ilgili il müdürlügüne en geç bir ay içerisinde bilgi vermekle,
f) tfaiye projesini hazırlanarak ilgili belediyeden izin almakla,
yükümlüdürler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bitkisel Atık Yagların Tasınması ve Geçici Depolanmasına liskin Esaslar
Bitkisel atık yagların tasınması
MADDE 13 – (1) Bitkisel atık yagların tasınması ilgili l Müdürlügünden tasıma lisansı
almıs gerçek ve tüzel kisilerce yapılır. Bitkisel atık yag tasıma lisansı ile tasıma islemlerinde
kullanılacak Ulusal Atık Tasıma Formunun kullanımına iliskin esaslar Bakanlıkça belirlenir
ve belirlenen esaslara göre tasıma islemi gerçeklestirilir. Bitkisel atık yagların isleme
tesislerine lisanslı araçlar ile tasınması ve tasıma esnasında Ulusal Atık Tasıma Formunun
kullanılması zorunludur
Geçici depolama
MADDE 14 – (1) Geçici depolama amacıyla kullanılan bidonlar/variller/tanklarda asırı
dolumu önleyecek tedbirler alınır. Bidonlar/variller/tankların kolayca doldurulabilir,
bosaltılabilir olması, isaretlenen yere kadar doldurulması zorunludur.
(2) Bidonlar/variller/tankların üzerinde “bitkisel atık yag” ibaresi olması ve hiçbir
sekilde içine herhangi bir yabancı maddenin karıstırılmaması zorunludur.
(3) Geçici depolama amacıyla kullanılan bidonlar/variller/tankların bulundugu sahanın
yagmura karsı korunaklı olması, zemininin en az 25 cm kalınlıkta sızdırmaz betonarme bir
zemine sahip olması ve döküntülere karsı gerekli tedbirler alınmıs olması zorunludur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bitkisel Atık Yag Geri Kazanım Tesisleri ve Ara Depolama Tesisleri
Geri kazanım tesisleri
MADDE 15 – (1) Bitkisel atık yag geri kazanım tesislerinde asagıda verilen teknik
hususlara uyulur:
a) Tesiste giris bölümü, atık kabul ünitesi, tesise gelen bitkisel atık yagın depolanması
ve tasnif edilmesi için stok sahası bulunması zorunludur.
b) Bitkisel atık yag kabul kriterleri belirlenerek, tesise getirilen bitkisel atık yagların bu
kriterlere uygunlugu tespit edilir.
c) Tesise kabul edilen bitkisel atık yagların tartımı yapılır, kantar fisleri/çıktıları ibraz
edilmek üzere tesiste muhafaza edilir.
ç) Araçlardan bitkisel atık yag bosaltıldıktan sonra gerekmesi halinde araç ile buna baglı
tank veya kasa ile bidon ve konteynerler yıkanır. Bu is için tesiste bir yıkama ünitesi
olusturulur.
d) Yagmur suyunun yıkama suyu ile karısmaması için gerekli önlemler alınır.
e) Tesiste kokuya karsı 19/7/2013 tarihli ve 28712 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Koku Olusturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik dogrultusunda önlemler alınır.
f) Tesiste yangına karsı köpüklü yangın söndürme ve sulu tank sogutma sistemleri
bulunur. Tesiste görevli tüm personel; acil durum, yanıcı, patlayıcı maddelerin özellikleri ile
potansiyel tehlikeler, yangınla mücadele ve ilk yardım konularında egitilir. Ayrıca ilgili
personel kendi görev alanlarında, belirli aralıklarla tekrarlanan uygulamalı egitime tabi
tutulur.
g) Tesisten kaynaklı atık suların desarjında 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Su Kirliligi Kontrolü Yönetmeligi hükümlerine uyulur”
g) Tesis içinde meydana gelebilecek döküntü ve sızıntıları önlemek amacıyla yeterli
miktarda emici malzeme bulundurulur ve bu malzemeler tesisin uygun noktalarında kolay
kullanımı saglayacak sekilde depolanır. Kullanılmıs emici malzemeler 18 inci maddeye göre
bertaraf ettirilir.
h) Dökülmeye karsı tesis alanında sızdırmaz tasıma kanalları, toplama çukuru ve zemine
uygun egimler olusturulur.
ı) Tesisin çevresi koruma altına alınarak, giris ve çıkısın denetlenmesi amacıyla etrafı
çit veya duvarla çevrilir.
i) Bitkisel atık yag ile temasta olan veya olabilecek kısımlarında zemin geçirimsizliginin
saglanması gerekir. Bu amaçla zemin betonarme, epoksi boya veya benzeri tecrit malzemesi
ile kaplanır. Kolaylıkla görebilecek bir noktada ve kolayca okunabilir boyutlarda bitkisel atık
yagların depolandıgına dair uyarı ve bilgilendirme levhası bulundurulur. Atık kabul alanı
yagmura karsı korunur.
j) Stok sahasında bitkisel atık yaglar biriktirme tankı ile depolanır. Depolama tankı
tasmaya neden olmayacak hacme sahip güvenlik havuzu içinde bulunur.
k) Geri kazanım tesislerinde paratoner ve topraklama sistemi bulunur.
(2) Bitkisel atık yaglardan elde edilen ürünlerin ulusal veya uluslararası standartları
sagladıgının sürekli olarak izlenmesi için, bu Yönetmelik kapsamındaki bitkisel atık yagları
hammadde olarak kullanacak geri kazanım tesislerinde bir laboratuvar bulunur, bulunmaması
halinde bu ihtiyaç bir baska yetkili laboratuvardan karsılanır.
(3) Bitkisel atık yaglardan biyodizel üretimi yapacak tesisler, Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu’nun teknik düzenlemelerine uygun üretim yapar.
(4) Standardı belirlenmemis olan geri kazanım ürünleri ile yarı mamuller nihai tüketim
maddesi olarak kullanılamaz. Bunların birincil hammaddelere ilave edilerek standardı olan
ürünlere dönüstürülebilmeleri durumunda ilgili sektörlerde kullanılır.
Bitkisel atık yag ara depolama tesisleri
MADDE 16 – (1) Bitkisel atık yag ara depolama tesisleri, bitkisel atık yagların geri
kazanım tesislerine gönderilmeden önce tasımanın ekonomik olması amacıyla gerekli
tedbirlerin alınarak bekletildikleri alanlardır. Bu alanları isletenlerin geri kazanım tesisleri ile
sözlesmeleri olması gerekmektedir. Ara depolama tesisi isleticileri, bitkisel atık yagları çevre
lisanslı geri kazanım tesisleri adına sahadan toplayarak, depolama islemi yapmakla yükümlü
olup, ara depolama lisansı süreleri sözlesmeli oldukları geri kazanım tesisinin çevre lisansı
süresinden fazla olamaz.
(2) Ara depolama tesislerinde alanının bitkisel atık yag ile temasta olan kısımlarında
zemin geçirimsizliginin saglanması gerekir. Bu amaçla betonarme zemin, epoksi boya veya
benzeri tecrit malzemesi ile kaplanır. Atık kabul alanı yagmura karsı korunur. Depolamanın
tank ile yapılması halinde, tanklarının üzerinde Bitkisel Atık Yag ibaresi bulunur. Bu tanklar,
tasmaya neden olmayacak hacme sahip güvenlik havuzu içinde bulunur. Hacmi, en az tankın
kapasitesi kadar olacak güvenlik havuzunda, güvenli bosaltmayı saglayacak ekipman
bulundurulur.
(3) Bu tesislerin ek-1’deki teknik özellikleri saglaması ve isletmecilerin bu
Yönetmeligin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına göre ilgili il müdürlügünden izin alması
gerekir.
(4) Bitkisel atık yag ara depolama tesisleri Bakanlıkça çıkarılan düzenlemelerde yer
alan sartlara uygun olarak kurulur.
BESNC BÖLÜM
Çevre Lisansı ve Bertaraf Esasları
Çevre lisansı
MADDE 17 – (1) Bitkisel atık yag geri kazanım ve ara depolama tesislerinin çevre
lisansı alması zorunludur. Çevre lisansı alınması islemlerinde 10/9/2014 tarihli ve 29115
sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüge giren Çevre zin ve Lisans Yönetmeligi
hükümleri uygulanır. Bitkisel atık yag geri kazanım tesisleri için söz konusu Yönetmeligin ek-
3/C sinde yer alan Teknik Uygunluk Raporunun içerigi, bu Yönetmelik kapsamında
Bakanlıkça yapılacak çalısmalarla belirlenir.
Bitkisel atık yagların bertaraf edilmesi
MADDE 18 – (1) Geri kazanım ürünlerine dönüstürülemeyen bitkisel atık yaglar ile
bitkisel atık yag depolama tanklarının dip çamurları, geri kazanım islemlerinde ortaya çıkan
atıklar ve bunlarla kirlenmis malzemeler, bitkisel atık yag ara depolama tesislerinde süresi
dolan bitkisel atık yaglar ve geri kazanım tesislerinde süresi içerisinde geri kazanımı
gerçeklestirilmeyen bitkisel atık yagların özelliklerine göre çevre lisanslı tesislerde bertaraf
edilmesi zorunludur.
ALTINCI BÖLÜM
Bitkisel atık yagların geri kazanımı
Bitkisel atık yaglardan biyodizel ve biyogaz üretimi
MADDE 19 – (1) Bitkisel atık yaglardan biyodizel üretimi yapacak tesisler için
asagıdaki esaslar uygulanır:
a) Bitkisel atık yaglardan biyodizel üretimi yapacak tesisler, bu Yönetmelik kapsamında
geri kazanım tesisi olarak degerlendirilir.
b) Bu tesisler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun teknik düzenlemelerine uygun
üretim yapar ve piyasaya arz edilen ürünlere iliskin olarak dagıtıcı lisansı sahiplerinden
alınacak teslimatla ilgili belgeleri altı aylık dönemlerde Bakanlıga sunar.
c) Biyodizel üretimi sonucu olusan yan ürünlerin kullanımı ve satısı için ilgili
kurumlardan izin alınması sarttır. Bu tesislere kabul edilen bitkisel atık yag miktarları ve geri
kazanılamayan atıkların nasıl bertaraf edildikleri yıllık olarak ilgili il müdürlügüne bildirilir.
(2) Biyodizel üretimine iliskin ilgili TSE standardı kapsamında yapılacak biyodizel ürün
belgelendirme isleminde; numune alım islemi, Bakanlık veya il müdürlügü nezaretinde alınır.
Çevre zin ve Lisans Yönetmeligi kapsamında yapılacak basvurularda tesislerce teknik
uygunluk raporu sunulur. Teknik uygunluk raporunda; tesisin biyodizel üretim kabiliyeti,
Bakanlıkça belirlenen kriterlere uygun olarak ulusal veya uluslararası akreditasyona sahip
kuruluslarca veya TÜBTAK tarafından raporlanır. Hazırlanan raporlarda biyodizel üretim
tesisinde yapılan üretim faaliyetinin performansı, tesisin kapasitesi ve üretim ve ürün kalitesi
açısından yetkinligi degerlendirilir.
(3) Bitkisel atık yaglardan biyogaz üretimine iliskin esaslar Bakanlıkça ayrıca
düzenlenir.
YEDNC BÖLÜM
Çesitli ve Son Hükümler
Üründen numune alınması ve analizler
MADDE 20 – (1) Bitkisel atık yag geri kazanım islemleri sonucu elde edilen biyodizel
numuneleri yetkili kisiler tarafından ilgili numune alma standardına uygun olarak alınır.
(2) Biyodizel üretimine iliskin ilgili TSE standardı kapsamında yapılacak ürün
belgelendirme isleminde numune alım islemi; bitkisel atık yagın biyodizel elde edilmek üzere
sisteme yüklenmesinden biyodizel elde edilmesine kadarki süreçlerin takibi, bitkisel atık
yagdan, ara proses çıkıslarından numune alımı ve üretim faaliyetinin belgelendirme sürecinde
sürekli kontrolü ile gerçeklestirilir.
Cezai islemler
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 2872
sayılı Çevre Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 5216 sayılı Büyüksehir Belediyesi
Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diger kanunlarda öngörülen cezai islemler
uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 22 – (1) 19/4/2005 tarihli ve 25791 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Bitkisel Atık Yagların Kontrolü Yönetmeligi yürürlükten kaldırılmıstır.
Mevcut tesisler
GEÇC MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılan Bitkisel Atık
Yagların Kontrolü Yönetmeligi kapsamında soap-stock, tank dibi tortular ve yaglı toprak
olarak belirtilen bitkisel atık yagları geri kazanmak/islemek üzere geçici faaliyet belgesi,
çevre lisansı belgesi alan isletmeler belge sürelerinin bitimine kadar faaliyetlerine devam
ederler. Bu sürenin sonunda faaliyetlerine devam etmek isteyen isletmeler, belgelerini ilgili
mevzuata göre yenilemek zorundadırlar. Basvuru yapma süresi Çevre zin ve Lisans
Yönetmeliginde belirtilen süreler dikkate alınarak yapılır.
(2) Bu Yönetmeligin yürürlüge girdigi tarihten önce il müdürlüklerinden izin almıs
mevcut geçici depolama alanları ile Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre Lisansına sahip
mevcut tesisler, bu Yönetmelik ile belirlenen kosullara bir yıl içerisinde uyum saglamakla ve
Çevre zin ve Lisans Yönetmeligi hükümlerine uygun olarak tekrar çevre lisansı
basvurusunda bulunmakla yükümlüdür.
Yürürlük
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmeligin;
a) 16’ncı maddesinin dördüncü fıkrası yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra,
b) Diger hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüge girer.
Yürütme
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Sehircilik Bakanı yürütür.
EK-1
BTKSEL ATIK YAG ARA DEPOLAMA TESSLER TEKNK ÖZELLKLER
1) Bitkisel atık yag ara depolama alanları kapalı olacaktır.
2) Tesiste atık kabul alanı bulunacaktır.
3) Bu alanlarda kullanılmıs kızartmalık yaglar biriktirme tankı veya bidonlar ile
depolanacaktır. Tankla depolama yapılması halinde depolama tankı tasmaya neden olmayacak
hacme sahip güvenlik havuzu içinde bulunacaktır.
4) Bitkisel atık yag ara depolama tesisinin zemin geçirimsizliginin saglanması gerekir.
Bu amaçla zemin betonarme, epoksi boya veya benzeri tecrit malzemesi ile kaplanacaktır.
5) Bitkisel atık yag ara depolama tesislerinin lisanslı bitkisel atık yag toplama aracı
olacaktır.
6) Toplama bidonları yıkama kolaylıgı için çember kapaklı olacak ve yeterli sayıda
bulunacaktır.
7) Dökülen yagların toplanması için yeterli miktarda emici madde bulunacaktır.
8) Yangına karsı gerekli önlemler alınacaktır.
9) Yagmur suyunun yıkama suyu ile karısmaması için gerekli önlemler alınacaktır.
10) Kokuya karsı önlem alınacaktır.
11) Depolama alanının zemininde uygun egimler olusturulacak, dökülmeye karsı alanda
sızdırmaz tasıma kanalları ve toplama çukuru olusturulacaktır.

Comments are closed.