Yönetmelikler

ATIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

27.12.2017  Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

22.05.2012  Atık Elektikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği

31.08.2004  Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği

30.07.2008  Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

26.03.2010  Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik

06.10.2010  Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik

06.06.2015  Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

18.03.2004  Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

23.01.2010  Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği

02.04.2015  Atık Yönetimi Yönetmeliği

30.12.2009  Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

25.11.2006  Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği

27.12.2007  Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkındaki Yönetmelik 

25.01.2017  Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

15.07.2015  Maden Atıkları Yönetmeliği

16.07.2016  Maden Atıkları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

DENİZ VE KIYI YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

21.10.2006  Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esasalarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği – Ekler

26.04.2006  Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esasalarına Dair Kanun Kapsamında Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Yönetmelik

26.12.2004  Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

09.01.2006  Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği

HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

06.10.2009 Bazı Akaryakıt Türlerindeki Kükürt Oranının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik

04.06.2010 Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

06.06.2008 Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği

07.02.2009 Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

24.07.2010 İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz Etkilerinden Çevre ve Halkın Sağlığının Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin Yönetmelik

19.07.2013 Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği

03.07.2009 Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 

        Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ek 1

11.03.2017 Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği

KİMYASALLAR YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

11.12.2013  Maddelerin ve Karışımların Fiziko-kimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yöntemleri Hakkında Yönetmelik – Ekler     

11.12.2013  Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik – Ekler

13.12.2014  Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik

23.06.2017  Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik

14.11.2018  Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik 

SU VE TOPRAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

27.10.2010  Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

01.10.2010  Çevre Kanununun 29. Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik

03.08.2010  Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik

08.01.2006  Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği

08.12.2007  Kum Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması ve İşletilmesinin Kontrolü Yönetmeliği

31.12.2004  Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

26.11.2005  Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği (76/464/ AB)

08.06.2010  Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik – (Ekler) 5